Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA

(Social Cultural Association SHIVA)

Goedgekeurd op voordracht van de minister van Justitie en Politie mr. J.R. Ajodhia middels resolutie door de president van de Republiek Suriname, ir. R. Sankar, bureau no.: 2787/87 – 4608/87, gepubliceerd in het A.R.S. no.: 24 van 1989

Postbus 5162, Paramaribo, Suriname, t.: 462993, e-mail: shiva@vvso.org

 

VVR               Vereniging Van Reizigers

(Association Of Travellers)

KvK centraal Gelderland nr.: 09131405, giro nr.: 9442527

Goselingstraat 3, 6535 XC Nijmegen, Nederland

T.: 024-3560657, e-mail: vvr@vvso.org websites: http://www.vvso.org/vvr

 

 

PETITIE (op grond van Artikel 5 van de Grondwet)

 

LUCHTVAART NEDERLAND-SURINAME-NEDERLANDSE ANTILLEN-ARUBA

 

De Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA, gevestigd te Paramaribo en de Vereniging Van Reizigers (VVR), gevestigd te Nijmegen, bieden U Vaste commissie Verkeer & Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten Generaal deze petitie aan vanwege:

 

INLEIDING

 

Aan de luchtverbinding tussen Nederland en Suriname op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam, ligt thans het Luchtvaartverdrag (Luchtvaartovereenkomst) (LVO) tussen Nederland en Suriname van 1990 Traktatenblad Nr. 163, ten grondslag. De LVO is gesloten gelet de historische-, culturele- en familiaire banden tussen Nederland en Suriname, althans zoals de luchtvaartautoriteit de minister van Verkeer & Waterstaat het heeft gesteld. Door deze LVO mogen Nederland als Suriname ieder één luchtvaartmaatschappij aanwijzen om op deze monopolieroute te vliegen. Voor Nederland is het thans KLM en voor Suriname SLM. Naast deze monopolisten KLM en SLM biedt de LVO de mogelijkheid tot charters. Volgens Artikel 6 van de LVO dient de luchtvaartautoriteit de tarieven die KLM en SLM op deze route willen en hanteren, te controleren op redelijk niveau en hoe KLM en SLM de goedgekeurde tarieven in de praktijk toepassen. Volgens de luchtvaartautoriteit hebben de luchtvaartmaatschappijen hierbij een vervoersplicht. Er heeft zich een marktpartij Air Holland een aanvraag ingediend om charters te mogen verzorgen, volgens Artikel 2 lid 3 van de LVO.

De staatssecretaris heeft kennelijk ter bescherming van KLM dit verzoek afgewezen.

 

KNELPUNTEN

 

De tarieven op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam zijn in de praktijk tot 3,5 keer hoger dan tarieven op vergelijkbare afstanden: Miami, Nederlandse Antillen, Aruba en Brazilië. Ook de tarieven naar de Nederlandse Antillen, waren toen KLM over monopolie beschikte, exorbitant hoog. Door marktwerking sedert april 2001, zijn de tarieven op deze route drastisch naar beneden bijgesteld. Volgens CBS cijfers van de afgelopen 5 jaar, behalen KLM en SLM op deze route een gemiddelde bezettingsgraad van boven de 83% per jaar. Dit terwijl op de overige vliegroutes dit percentage beduidend lager liggen. Deze bezettingsgraad bereiken KLM en SLM door middel van monopoliemisbruiken. Tevens zijn de service en kwaliteit beneden de maat en zetten KLM en SLM onvoldoende materieel in, waardoor velen zelfs bij ziekten en overlijden de reis niet kunnen maken, terwijl KLM en SLM op deze monopolieroute een vervoersplicht hebben. De klachtafdeling door KLM is ver beneden de maat en SLM kent helemaal geen klachtafhandeling. Op geen enkele wijze heeft de luchtvaartautoriteit de afgelopen perioden de tarieven die KLM en SLM op deze route hanteren getoetst op redelijk niveau zoals volgens de LVO het wel zou moeten. Vervolgens controleert de luchtvaartautoriteit helemaal niet hoe KLM en SLM de tarieven in de praktijk toepassen. Bijvoorbeeld dat er lagere tarieven die toch nog erg hoog zijn, in de computer kunstmatig worden geblokkeerd om vervolgens de reizigers te verplichten een veel duurdere ticket te kopen. Wachtlijsten, overboekingen zijn orde van de dag. Terwijl de compensaties van € 300,== bij overboekingen volgens de EU-regelgeving meestal niet wordt uitgekeerd. Men verzint hierbij dat het reisbureau zogenaamd een valse OK zou hebben gegeven. Door het monopolie en de monopoliemisbruiken kunnen velen hun familiaire banden niet onderhouden en is het funest voor de economie van Suriname. Het is een elementair mensenrecht dat personen hun families kunnen opzoeken.

 

RESULTATEN VAN KLM EN SLM OP DEZE ROUTE

 

Door deze monopoliemisbruiken, behaalt KLM op deze vliegroute, de hoogste gemiddelde bezettingsgraad en de hoogste gemiddelde winsten per passagier van al haar vliegroutes over de hele wereld genomen. SLM daarin tegen subsidieert met de overmatige inkomsten van

deze route haar regionale route (kruissubsidie) en overtollig personeel van circa 550 personen.

De consumenten op deze route betalen hiervoor het volle gelag. Dit is in strijd met de LVO. Immers zij zijn gedwongen voor culturele- en familiaire doeleinden op deze route te reizen.

(Er wordt verwezen naar de brieven van 08 november 2001 en 08 oktober 2003 van de Consumentenbond aan de minister en staatsecretaris)

 

INITIATIEVEN

 

SHIVA sedert 1996 en hierin heeft VVR zich sedert haar oprichting eind 2002 zich gevoegd, hebben de volgende initiatieven ondernomen: brieven aan de minister van Verkeer & Waterstaat, de Eerste en Tweede Kamer, media, briefkaartenactie, klachten bij d-g NMa, de Nationale ombudsman, beroep bij de Rechtbank Rotterdam Sector Bestuursrecht, hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven et cetera. Ook de Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) heeft op 06 september 1999, 13 juni 2003 en 16 november 2003 en de Tweede Kamerleden Jeroen Dijsselbloem en Lucy Kortram (PvdA) op 10 april 2002, hebben schriftelijke vragen aan de minister en staatsecretaris van Verkeer & Waterstaat gesteld. De antwoorden hierop zijn niet bevredigend. Aan de Eerste en Tweede Kamerleden die van 8 tot 16 mei 2003 Suriname hebben bezocht alsmede aan de minister van Buitenlandse Zaken die zijn Surinaamse collega in Nederland en de minister voor ontwikkelingssamenwerking die haar college in Suriname hebben gesproken, was door VVR schriftelijk verzocht, dit als erg belangrijk ervaren vraagstuk door de Surinaamse Nederlanders, met hun counterpartners te bespreken. Met geen één woord hebben de voornoemde politici over dit onderwerp met hun Surinaamse counterpartners gesproken. (Verwezen wordt naar het verslag van de Tweede Kamerdelegatie vergaderjaar 2002-2003 Nr. 237 van 06 juni 2003 alsmede de brief van 20 oktober 2003, die VVR van de minster van Buitenlandse Zaken hierover heeft ontvangen)

 

CONCLUSIE

 

De verantwoordelijke luchtvaartautoriteit heeft de afgelopen periode de belangen van één commerciële luchtvaartmaatschappij KLM, laten prevaleren boven de mensenrechten-belangen van de Surinaamse Nederlanders en Surinamers. Althans de mensenrechtenbelangen van deze groep consumenten, in onvoldoende mate beschermt.

 

GELET HET VOORGAANDE, DOEN DE SOCIAAL KULTURELE VERENIGING SHIVA EN DE VERENIGING VAN REIZIGERS, EEN DRINGEND BEROEP OP DE LEDEN VAN EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL EN DE REGERING TE BEWERKSTELLIGEN DAT:

 

1.      de luchtvaartautoriteit onmiddellijk de Luchtvaartovereenkomst van 1990 na leeft;

 

2.      op een zo kort als mogelijke termijn Open Skiesverdragen (protocollen) van, naar en tussen Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen-Aruba komt;

 

3.      de rijbewijzen van elkaar te erkennen, opdat familiebezoekers niet verplicht worden gesteld om tegen hoge kosten een internationaal rijbewijs dat maar één jaar geldig bij de ANWB te gaan halen;

 

4.      op een zo kort mogelijke termijn een geschillencommissie luchtvaart in het leven wordt geroepen, zoals de Europese Commissie ook voorstaat;

 

5.      SHIVA en VVR worden geïnformeerd, welke maatregelen U in deze heeft getroffen.

 

Nijmegen / Paramaribo, 10 februari 2004

 

Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA & Vereniging Van Reizigers VVR,

 

 

 

 

Mahin Jankie, voorzitter                                                  Elly van den Elzen, secretaris

 

 

 

In aanwezigheid van een afvaardiging van SHIVA en VVR aangeboden op 10 februari 2004 te Den Haag in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL EN DE REGERING, door tussenkomst van de leden van

 

De Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat

 

In ontvangst genomen door:

 

J. Ten Hoopen (CDA), voorzitter commissie V & W

 

Aan aanwezigheid van de Kamerleden:

 

Co Verdaas, PvdA

Paul de Krom, VVD

Harry van Bommel, SP

Roovers, griffierModify Website

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting