Aan:                                                            

KLM Consumentenbetrekkingen       SLM                                Martinair

Amsterdamseweg 55                       Postbus 9521                   Postbus 7507

1182 GP Amstelveen                       1006 GA Amsterdam        1118 ZG Schiphol

 

Plaats en datum:…………………………….

 

DECLARATIE: Instapweigering / annulering / langdurige vertragingen / schade aan bagage / et cetera

Ticketnummer:……………………………………........
vluchtnummer:………........ d.d.: ………………………

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij deel ik u mede, dat ik op d.d.:…………………..…zou vliegen op de route Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam, doch deze vlucht werd door uw maatschappij met minstens 4 uur vertraging uitgesteld c.q. geannuleerd. Op grond van de EU-Verordening nr. 261/2004, PB L 46 van 17.2.2004 op 17.2.2005 ingegaan en het Verdrag van Montreal opgenomen in de EU-wetgeving, PB L 194 van 18.7.2001, maak ik aanspraak op ondermeer, een vergoeding van € 600,--. Ik was voor deze vlucht in het bezit van een volledig betaalde geldige ticket met een bevestigde reservering, geregistreerd in het reserveringssysteem van uw maatschappij, en  was ik aanwezig op de door u vastgestelde inchecktijd, doch heeft u mij de toegang aan boord van bovengenoemde vlucht ontzegd, deze geannuleerd c.q. langdurig vertraagd.

 

Voorts heb ik nog schade geleden in verband met gemaakte kosten vanwege de door u uitgestelde c.q. geannuleerde vlucht, zijnde:

Taxi kosten                                                   €………….,….

Verblijfskosten (hotel, drank & voeding)    €………….,….

Telefoonkosten                                             €………….,….

Loonderving                                                  €………….,….

Andere kosten                                               €………….,….

                                                                      ____________

Totaal                                                            €………….,….

 

Ik stel uw maatschappij aansprakelijk voor deze voornoemde c.q. gemaakte kosten en zie gaarne de bovenvermelde bedragen spoedig overgemaakt op giro / bankrekeningnummer: …………………………………………………………..

ten name van ………………………………………….. 
te …………………………………..................................

 

Met vriendelijke groeten,

 

(handtekening)

 

Voorletters en naam:………………………………………………

Adres:                         ………………………………………………

Postcode en Plaats:   ……………………………………………..

Telefoonnummer:      ………………………………………………

 

Bijlagen in kopievorm:

                                       ·         ticket

                                       ·         overige bescheiden

 

cc:

-     IVW, Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp, e  loket@ivw.nl, i  www.ivw.nl

-     VVR, Postbus 605, 6500 AP Nijmegen,  vvr@vvso.eu , i  www.vvso.eu
Modify Website

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting